Patrioti Města Náchoda


Ing. Iva Cvetanova

Práce pro město mě stála spoustu úsilí, ale výsledek mě hřeje na duši.

Ing. Iva Cvetanova, radní města Náchoda

 

Co se nám podařilo?

Před čtyřmi lety jsme náš program nazvali snem. Větší část se již uskutečnila a dalších věcech se pracuje. To hlavní je změna – změna přístupu k potřebám města a jeho obyvatel. Náchod se stal příkladným městem co se týče hospodaření s veřejnými prostředky. Bez zadlužování, s vyrovnaným rozpočtem a nebývalým objemem investic.

Doprava před obchvatem

Lepší průjezdnost města

Nejdůležitější stavbou pro Náchod je samozřejmě obchvat města. V současné době jsme ve fázi před vydáním nového územního rozhodnutí. Bohužel je zde zřejmý předpoklad nových obstrukcí ze strany ekologických aktivistů.

V našem volebním programu jsme ale měli i úpravy pro zlepšení průjezdnosti města. První bylo otočení Volovnice, obnovení průjezdu ul. Českých bratří tj. Rubenou, průjezdnost některých ulic se zákazy, parkování v centru (parkoviště Tepelská, Raisova ul.), ale i v dalších místech – např. v Bělovsi u fotbalového stadionu…

A hlavně nové autobusové nádraží, brána do Náchoda, je opět místo důstojné lidem.

Prostředí pro život

Zlepšení tváře Náchoda

Myslím, že se podařilo zlepšit tvář města. Od rekonstrukce náměstí s lavičkou Josefa Škvoreckého a s nově opravenou kašnou s místem pro odpočinek, úpravy prostoru za radnicí s dalším vodním prvkem a výtahem na radnici, až po již zmíněné nádraží.

V celém městě se podařilo obnovit mnoho parků. Celkové přestavby se dostalo parku u nádraží, parku u kostela sv. Michala, parku před okresním soudem, parku U Hradeb, nebo nově postavený park na sídlišti u nemocnice. V současné době se provádí nový park v Déčku s herními prvky a hřišti pro děti.

Samostatnou kapitolou je obnova zámeckého kopce. O tomto projektu je již rozhodnuto a zahrnuje prostor od Zámecké ulice kolem zámku až ke Státní galerii v ul. Smiřických.

Sociální péče

Řešení problému s neplatiči

Bohužel zákonem byly soc. dávky převedeny z města na úřad práce. Ty kompetence, které městu zbyly jsme v maximální míře zprůhlednili. Nikdo, kdo dluží městu jakékoliv peníze nemůže od města nic žádat.

U neplatičů jsme zavedli systém 2x a dost, tj. každý se může dostat do problému, avšak vícekrát již to není možné – neplatiči mají smůlu. Tím se zlepšila platební morálka i když i dnes máme poměrně velké problémy hlavně s placením odpadů.

V péči o odstraňování překážek pro handicapované občany jsme byly poměrně úspěšní. Výtah na radnici, rekonstrukce náměstí i hlavních pěších tras, přístupnost škol a všech našich zařízení se vysoce zlepšila. Příkladem je i nové autobusové nádraží.


Sport a kultura

Podpora sportu a divadla

Podařilo se nám zrekonstruovat mnoho dětských a sportovních hřišť. Nově bylo přestavěno hřiště nad Masarykovými školami, hřiště u školy a školní družiny Komenského, u školy v Bělovsi. Bylo opraveno mnoho dětských hřišť po celém městě. Zrekonstruovány byly školní zahrady s hřišti u mateřských školek, atd.

Se sportovišti také souvisí i podpora sportovních klubů, která se velmi zlepšila hlavně pro možnosti a podporu sportování dětí a mládeže.

Samostatnou kapitolou je městské divadlo a hotel Beránek. Úroveň hotelové části se velmi zlepšila a myslím, že zde můžeme být opravdu spokojeni. Diskuze je o větší a pestřejší nabídce kulturních akcí městského divadla, které i při zlepšení má ještě velké rezervy…

Práce a podnikání

 

I přes některé dílčí úspěchy má město Náchod stále co dohánět ve vztahu vůči podnikatelům a ve zlepšení možností pro podnikání v Náchodě.

Město má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v širokém regionu i jednu z nejnižších v celé republice. Přesto i zde je mnoho prostoru pro zlepšení a vytváření nových možností pro podnikatele – tzn. nových pracovních míst.

Otevřená radnice

Komunikujeme s občany

Od samého nástupu jsme se snažili zlepšit nejenom chod úřadu, ale především servis pro všechny občany Náchoda. Hned na počátku jsme poměrně výrazně snížili počet zaměstnanců a snažili se ostatní motivovat k co nejlepší práci. Myslím, že se to v mnoha ohledech podařilo, avšak je jasné, že je stále co zlepšovat – a to je jistě nikdy nekončící práce…

Od začátku jsme se snažili vždy komunikovat se všemi občany, vždy jsme se snažili využít všech příležitostí k diskuzím o problémech v celém městě a snažili jsme se je co nejrychleji řešit. Samozřejmě ne všechny mohly být okamžitě vyřešeny – ale všechny jsou postupně odstraňovány…


Investice uplynulého období

 

Poslední roky byly ve znamení opravdu velkého provádění investic ve městě. Bylo to nejenom celkovým objemem (v posledních letech 150 až 185 mil. Kč), ale i skutečně provedenými pracemi. Podařilo se opravit poměrně velké množství ulic, veřejných prostranství, chodníků a všeho majetku města.

Kromě toho je velké množství oprav a údržby, či menších akcí, které zlepšují život v Náchodě. A v takto nastoleném režimu bychom měli pokračovat i v budoucnu.

Vybrané investiční akce

 
 • zateplení mnoha škol a školek vč. nových oken
 • veřejná prostranství na sídlišti u nemocnice, nové hřiště u Hopsáčku
 • propojovací schodiště u zimního stadionu a schodiště k Masarykovým školám (Na strži), schodiště Havlíčkova…
 • oprava obou lávek od stadionu Hamra, oprava pivovarského mostu a nový most Myslbekův
 • mnoho oprav komunikací na Babí, na Lipím a v dalších částech Náchoda…
 • nové parkovací plocha Tepelská ul., Raisova, Janáčkova, Dvořákova, Krámská,…
 • opravy schodišť a cestiček na Karlově kopci v Bělovsi
 • celková rekonstrukce zahrad u mateřských škol Havlíčkova a Vančurova
 • dopravní stavby na průjezdu Náchodem (Kruhová křižovatka Kaufland, kruhová křižovatka U Itálie, průtah Plhovem)
 • dětská hřiště v mnoha částech města
 • rekonstrukce veřejného osvětlení v několika etapách
 • nové výlepové plochy ve městě
 • nové autobusové zastávky a opravy stávajících

Jde to bez dluhů

Jedna věc byla velmi důležitá

Všechny naše závazky v tomto bodě byly zcela splněny. Město je v současnosti bez dluhů, máme vyrovnané hospodaření a jeden z nejlepších ratingů mezi městy České republiky.

Město je velice dobře připraveno na další volební období…


 

Co pro náchod ještě můžeme udělat?

Doprava

Největším a nejdůležitějším problémem Náchoda je bezesporu doprava. I když se nám v tomto volebním období mnoho podařilo hlavně v průjezdnosti městem to hlavní, tedy řešení obchvatu, je stále před námi.

Obchvat je samozřejmou naší hlavní prioritou, ať je to již dnes zpracovaná severní varianta nebo alternativní řešení jižní tj. tunel. Veškeré naše jednání směřujeme k zásadnímu urychlení výstavby. V současné době je rozhodující právoplatné územní rozhodnutí. Všichni si musíme uvědomit, že neustálé oddalování výstavby, odvolávání a průtahy ze strany několika ekologických aktivistů jdou proti zájmům většiny obyvatel města. V současné době je jedinečná možnost rychlého zahájení výstavby – jen překonat obstrukce aktivistů. Peníze by v tomto případě byly…

Město Náchod je připraveno pomoci ve všech jednáních o výkupech a i tuto další přípravu maximálně urychlit, tak jako jsme se snažili při přípravě výstavby kruhových křižovatek. V současné době neustále jednáme s ministerstvem dopravy, s investorem tj. ŘSD, projektanty a všemi dotčenými institucemi, aby se výstavba skutečně rozběhla.

Do doby než bude postaven obchvat musí město žít a proto budeme pokračovat v dalších dílčích úpravách dopravy ve městě. Budeme stále hledat další možnosti dalších alternativních tras pro průjezd městem ale i možnosti odklonění dopravy v okolí Náchoda (např. směr od Červeného Kostelce na Hradec Králové a Nové Město – výstavba trasy navazující na obchvat v předstihu, …)

Jako jednu z nejdůležitějších akcí vidíme propojení z ulice Poštovní pod tratí do ulice Janáčkovy. Tím bude možnost dalšího variabilního průjezdu Náchodem hlavně v kalamitních situacích př. při haváriích či uzavírkách. Toto řešení je však velmi důležité i pro budoucnost města, historicky je Náchod rozdělen železničním náspem a každé další propojení je krokem kupředu. K dnešku je dohoda se Správou železniční dopravní cesty na této stavbě. Město Náchod vybuduje komunikaci a SŽDC vystaví viadukt. S tímto projektem bude také rozšířeno parkování v Raisově ulici a vystavěn nový chodník na druhé straně ulice (tj. směrem k trati).

Dále budeme podporovat zlepšení hlavního tahu tj. ul. Pražskou, Běloveskou a Polskou. Rozhodující budou kruhové křižovatky u Čedoku a u Slávie. Důležité je rozšířit hlavně kruhový objezd u Čedoku s odbočovacími pruhy od Itálie do ul. Raisovy a od Bělovse k Itálii.

Komplexně se zaměříme i na dokončení cyklotras a cyklostezek hlavně ve střední části města. Propojíme cyklostezku ve směru od Dolní Radechové nově budovanou komunikací od Lidlu, Weirovou ul. na náměstí, z náměstí Poštovní ul., propojením do Raisovy ul. a při řešení kruhového objezdu u Čedoku, napojení na trasu podél Metuje. Dále propojíme cyklostezku z Bělovse ul. Kladskou jak směrem na Plhov, tak propojením na trasu podél Metuje.

Dalším důležitým záměrem je i procházková trasa podél Metuje z lázní k pivovaru. Měla by vést od betonového mostu u tenisu, podél řeky na jedné straně za kempink, tady lávkou na druhou stranu a podél paneláků (Mánesovo nábřeží) k mostu u pivovaru. Součástí by bylo i zapuštění trub teplárny i vodovodu do země, aby byl všude výhled na řeku. S tím také souvisí kvalitní údržba břehů řeky.

Pro zklidnění průjezdu Náchodem je stále potřebná propojka ze Starého Města (od bývalé textilky Bartoň) na sídliště u nemocnice. Tím by se odklonila část dopravy nejen na toto sídliště od Nového Města a Hradce Králové. Právě zpracovávaný regulační plán celého prostoru nad nemocnicí by měl umožnit průjezd i ve směru do Třešinek a části nad pivovarem.

Dalším důležitým bodem v oblasti dopravy by bylo i vyřešení průjezdu a parkování v okolí hřbitova a obřadní síně.

Bezpečnost ve městě

V poslední době je velmi diskutovaná bezpečnost, hlavně v souvislosti s bouráním areálu Tepny, kde někteří nepřizpůsobivý do té doby přebývali. Samozřejmě to není jenom tato otázka. Bohužel se velmi rozmohl vandalismus - ničení laviček, odpadkových košů, …

Pro zvýšení bezpečnosti spoluobčanů ve městě je potřeba zvýšit počet strážníků městské policie a zlepšit a zefektivnit jejich práci. Zaměřit se právě na problémové skupiny obyvatel a problémové lokality. Samozřejmě je i důležitá spolupráce se státní policií. Městští strážníci musí být neustále vidět v ulicích – hlavně i z preventivních důvodů.

Bezpečnost ve městě souvisí i se vztahy mezi lidmi. Spousta věcí by se vyřešila dobrou vůlí – ne příkazy a zákazy. Je třeba nebýt lhostejný ke svému okolí.

Zaměříme se na obnovu a přeměnu dříve zanedbaných lokalit. Připravíme projekty pro přestavbu takovýchto objektů (Kašparák, Ruská, Kuba, …).

Sport i zábava

Město se stává lepším také díky bohaté nabídce možností pro povznesení ducha i těla. Budeme i nadále podporovat tradiční kulturní a sportovní akce a snažit se o zavedení nových tradic. K tomu by mohlo přispět i již zmíněné obnovení letního přírodního divadla na zámku.

Budeme podporovat kvalitní projekty využití volného času jako prevenci kriminality mládeže. Společně se zástupci sportovních oddílů budeme dále podporovat motivaci dětí a mládeže k účasti na organizovaném sportu v Náchodě.

Velké možnosti jsou v rozšíření společné nabídky kulturních i sportovních akcí s Kudowou. Nejenom ve společné propagaci, ale i v přenesení některých již zavedených akcí i do našeho města a obráceně. Měl by být spuštěn společný Web se všemi potřebnými informacemi o sportovních a kulturních akcích v češtině i polštině. Tím se velmi výrazně rozšíří nabídka i návštěvnost jednotlivých akcí.

Musíme se snažit o oživení centra města, rozšířením a zlepšením nabídky akcí – více života do centra města - hlavně o víkendech. Oživit náchodskou kulturní nabídku a více se zaměřit na mladší generaci.

Cestovní ruch jako zdroj prosperity

Podpora podnikatelských aktivit směřujících ke stálému zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu, snaha o lepší koordinaci a propagaci cestovního ruchu.

Rozvoj Náchoda jako lázeňského města a středu turistického regionu

Náchod je stále lázeňským městem. V současné době připravujeme vlastní sportovně–rehabilitační areál v prostoru pod lomem v Bělovsi na stávajících městských pozemcích. Tento areál je připravován v rámci dotace Evropského města sportu a s podporou Českého olympijského výboru a organizace paralympiků. Současně tento projekt podporují i profesionální hasiči. Všechny tyto organizace by uvítaly sportovně zaměřené rehabilitační zařízení a využívali by ho. Současně i finančně výstavbu sportoviště chtějí podporovat i někteří náchodští podnikatelé.

Našim stálým a největším přáním a snem je obnova Běloveských lázní v jakékoliv podobě a uděláme pro to maximum.

Náchod je centrem velmi zajímavého turistického regionu a právě toho chceme společně v maximální míře využít.

V současné době je zpracováván projekt na obnovu zámeckého kopce. Projekt je připravován ve spolupráci se Státním památkovým ústavem a náchodským zámkem. Měl by obsahovat nejenom zlepšení zeleně ale i obnovení původních parkových úprav tak, jak je ještě někteří starší občané jistě pamatují. Stráň nad Masarykovým náměstím bude vrácena do podoby rozkvetlých šeříků – tím byl v minulosti Náchod proslaven po celé republice. Směrem k Zámecké ulici bude lesopark zaměřený na rekreaci s jednoduchými herními prvky pro všechny generace vč. tzv. work-out – prvků pro dnes velmi vyhledávané aktivity posilování a cvičení mladých…

Od strany Karlova náměstí bude opět lesopark s novým schodištěm a šikmým výtahem z náměstí na úroveň zámku.

Velice zajímavý je námět pro dnes nevyužívaný tzv. úřednický trakt v zadní část zámku – jistě se najde uplatnění, např. velmi komfortní a jistě vyhledávané ubytování na zámku…

Jako další místo potřebné pro obnovení je zámecká alej. Úpravy si jistě zaslouží nejenom stromořadí, ale i přilehlé prostory. Jako jeden z našich návrhů je i obnova bývalého přírodního divadla. To se netýká pouze samotného prostoru a nové výstavby, ale i náplně a uplatnění. Jistě by si tento areál zasloužil znovuobnovení i když úměrně k akcím, které by se zde pořádaly (viz. úspěšné Kuronské slavnosti, apod.).

Samostatným tématem je dnes velmi diskutovaná Tepna, tj. výstavba hypermarketu v tomto areálu. Záměr výstavby obřího supermarketu se nám nelíbí, ale těžko můžeme zabránit soukromému vlastníkovi upustit od záměru, když je vázán smlouvou s budoucím uživatelem (pod pokutou) a v současné době probíhá územní řízení.

Momentálně se podařilo vyjednat odkup části pozemku a nyní musíme uvažovat, co s ním. Velice strategický pozemek v centru města musí být využit smysluplně a prakticky. S návazností na historické centrum a blízkost zeleně zámeckého kopce se nabízí klidová zóna. Myslíme si, že je třeba vypsat architektonickou soutěž na využití této lokality a vypracovat zastavovací plán celého tohoto území. Vždyť ani supermarkety zde nebudou napořád.

Další zajímavou lokalitou jsou i Malé lázně. Zde má město i některé vrty a i toto místo by si zasloužilo obnovu. Mohl by zde být i jeden z dalších využívaných pramenů. Jako jeden ze záměrů může být i denní stacionář pro postižené děti, který již v dnešní podobě nedostačuje a zde by bylo velmi dobré místo pro novou výstavbu za využití dotací.

Prostředí pro život

Plánujeme celkovou rekonstrukce zeleně v okolí Masarykových škol, zaměřená na přírodovědné předměty malých i velkých školáků. Na to by měla navazovat i úprava prostoru pod Domovem důchodců s novou výsadbou zeleně a zorganizováním parkovací plochy.

Další zajímavou lokalitou je i zarostlé údolíčko mezi obytnými domy na Brance. Zde by měla proběhnou proměna tohoto místa na přírodní prožitkové místo pro děti, s herními úpravami, zajímavou zelení – vše co je třeba k dětským hrám.

Při obnově zeleně musíme zmínit i celkovou rekonstrukci hřbitova vč. sítě cestiček.

Při rekonstrukci kruhové křižovatky u Čedoku a výstavby podjezdu z Poštovní do Janáčkovy ul. by měla být provedena nová výsadba v ulici Raisově i v okolí nových parkovišť vč. tělesa železničního tělesa.

V Náchodě již dnes jsou pěkná místa k posezení, odpočinku i s krásnými vyhlídkami. Úpravou pěšinek i cest chceme tato místa propojit, aby vznikly zajímavé procházkové trasy.

V části bývalé Tepny by bylo vhodné vytvořit park s vodní plochou (gravitační vodovod z Metuje) se zlatými rybičkami a lavičkami pro odpočinek maminek s dětmi i důchodce. Byl by to i ideální výhled na revitalizovaný zámecký kopec a zámek.

Budeme pokračovat v odstraňování posledních překážek pro handicapované občany, vč. přístupnosti všech kulturních zařízení, sportovišť a míst pro pohyb ve městě.

Chtěli bychom se zaměřit na zlepšení třídění odpadu a otevřít diskuzi o stávajícím způsobu vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu tak, aby byl ke všem zodpovědným občanům spravedlivější. V našich návrzích bude posouzení možnosti i zrušení poplatku např. pro děti, či důchodce. Zároveň však budeme klást důraz na zlepšení přístupu všech ke třídění odpadu a k celkové čistotě města.

Otevřená radnice

Občané města musí mít dobré informace, úřad musí být pro občany – přívětivý úřad. Budeme dále v co největší možné míře informovat veřejnost o činnosti a záměrech a budeme dále prohlubovat možnosti všech obyvatel ovlivňovat budoucnost svého města.

Budeme se dále snažit o zjednodušování všech nutných administrativních zátěží u všech povolovacích řízeních a snižovat neopodstatněné průtahy při vyřizování žádostí.

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan

Naším přáním je dlouhodobá prosperita náchodských firem. Město nesmí podnikatelům komplikovat život. Vždy musí pečlivě zhodnotit, zda svými kroky nezhorší prostředí pro podnikání. Úkolem města je pro něj dlouhodobě vytvářet příznivé podmínky.


Zapojte se

Náš program je otevřený a můžete se do jeho tvorby zapojit i Vy. Všechny Vaše nápady, návrhy a připomínky se budeme snažit zapracovat do našeho programu a realizovat. Vždyť kdo ví o všech kladech i záporech našeho města více, než my všichni občané Náchoda.Tvořte program s námi


Kandidátní listina pro volby 2014

foto 1

Ing. Tomáš Šubert

místostarosta, projektant

foto 2

Ing. Iva Cvetanova

zahradní architekt, radní

foto 3

Zdeněk Philipp

podnikatel


4

Jiří Maršík

ředitel Technických služeb
5

Judita Koubková

zdravotní sestra
6

René Hubka

projektant, manager
7

Milan Nosek

manager obchodu

8

Libor Fiedler

správce ZUŠ, muzikant
9

Petr Matoulek

podnikatel
10

Robert Patzelt

manažer dopravy CDS
11

Mgr. Vítězslav Kremlík

překladatel, pedagog

12

Pavel Tham

dopravní technik
13

Jiří Matějů

živnostník
14

Ladislav Exner

sportovní manager
15

Michal Stefanu

paraolympionik, živnostník

16

Jan Žák

elektromanažer
17

Milan Brich

jednatel spol. MBR
18

Vladimír Helta

truhlářství Heltakoop
19

Ladislav Lochman

jednatel Dopravní značení

20

Ing. Jan Lojda

živnostník, tiskař
21

Michal Květoň

energetik Technických služeb
22

Jaroslav Panenka

trenér fotbalu ČMFS
23

Jindřich Mika ml.

marketingový analytik

24

Alena Demartini

obchodník
25

Patrik Helta

pracovník IT
26

Milan Samek

energetik, důchodce
27

Vratislav Krtička

živnostník

foto

Patrioti města Náchoda jsou sdružením Strany svobodných občanů, Patriotů Královéhradeckého kraje a nezávislých kandidátů.

Kontakt

e-mail: patrioti.nachod@email.cz

Tomáš Šubert /BPP/

e-mail: tomas.subert@seznam.cz
telefon: 603 814 115

Iva Cvetanova /Svobodní/

e-mail: cvetanova@keramikat.cz


Svobodní

Patrioti